18 US Code 2257 1

18 U.S.C 2257 – Luật bảo vệ trẻ em

Viet69x.pro không phải là nhà sản xuất (chính hoặc phụ) của bất kỳ nội dung nào trên trang web. Liên quan đến hồ sơ theo luật 18 USC 2257 về nội dung trên trang web này, xin vui lòng gửi yêu cầu của bạn đến trang web đã sản xuất nội dung đó.

Viet69x.pro là một trang web chia sẻ các video trực tiếp về hoạt động tình dục, cho phép xem nội dung đa dạng.

Viet69x.pro tuân thủ các quy trình sau đây để đảm bảo tuân thủ:

Chúng tôi yêu cầu tất cả người dùng phải đủ 18+ tuổi để tải lên video.

Người dùng phải khẳng định rằng họ đủ 18+ tuổi và khẳng định rằng họ giữ hồ sơ về video trong nội dung và họ đã trên 18 tuổi.

400 x 300
Tắt Quảng Cáo